Objava finančnih podatkov NK Krško v skladu s Pravilnikom o licenciranju

V skladu s Pravilnikom o licenciranju nogometnih klubov Nogometne zveze Slovenije, NK Krško v nadaljevanju objavlja podatke o plačilih agentom in ključne podatke iz letnega poročila za leto 2018.

Skupen znesek plačil agentom in drugim osebam, ki so udeležene pri prestopih je v NK Krško v letu 2018 znašal 7.000 EUR.

 

Ključni podatki iz letnega poročila za leto 2018:

 Bilanca stanja na 31. 12. 2018

Sredstva: 264.090 EUR

Kapital: -537.673 EUR

Obveznosti do virov sredstev (801.763 EUR):

  • 449 tisoč EUR – finančne obveznosti (posojilo s strani bivšega vlagatelja, kjer se bodo finančne obveznosti vračale ob prestopih igralcev);
  • 172 tisoč EUR – pasivne časovne razmejitve – nepovratna sredstva za investicije v igrišča (ni obveznost NK Krško – potrebno je izkazati postavko na razmejitvah skladno z računovodskimi standardi);
  • 180 tisoč EUR – poslovne obveznosti (dobavitelji, igralci, trenerji).

Visoke obveznosti do virov sredstev so v največji meri posledica posojila s strani bivšega vlagatelja, kjer se bodo finančne obveznosti vračale ob prestopih igralcev NK Krško. Negativen kapital je posledica delnega financiranja odhodkov s prejetim posojilom vlagatelja, kar je povzročilo negativen poslovni izid v preteklih treh poslovnih letih in posledično negativen kapital.

 

Izkaz poslovnega izida za leto 2018

Skupni prihodki: 719.746 EUR

Skupni odhodki: 862.830 EUR

Čisti poslovni izid: -143.084 EUR

Visoka čista poslovna izguba je v največji meri posledica preteklega sodelovanja NK Krško s tujim investitorjem, kjer se je poslovne odhodke financiralo s prejetim posojilom, ki pa se ne upoštevajo v izkazu poslovnega izida kot prihodek temveč kot finančna obveznost, ki se vrača ob prestopih igralcev.

 

Stanje denarnih sredstev na 31. 12. 2018

Denarna sredstva: 11.301 EUR

Dodatne informacije o poslovanju kluba so članom NK Krško so na voljo na sedežu Nogometnega kluba Krško ter na elektronski pošti info@nkkrsko.com

NK Krško